x
Rectangle
x_coord
ThreeDAnnotation
xmlMetadata
DatasetXMLMetadata File