API Gateway

Build: #5 failed Changes by Bing Zhang